Cookie-kat használunk, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. Weboldalunk használatával Ön hozzájárul a cookie-k számítógépén/eszközén történő tárolásához. A cookie-beállításokat a böngésző beállításaiban módosíthatja.

Tel: 0036/34/300-852 / Mobil: 0036/30/20 75 581 / Mail: meva.hu@meva.eu 

sk pl de en hu

  Katalógusok 2022 / Videó
Az új katalógushoz klikkeljen
Katalógus megrendelése

Az új katalógushoz klikkeljen

  E-shop kapcsolat

MEVA-HU Kft
2851 Környe, Budai út 1/B, hrsz:3812
HUNGARY

Tel: 0036/34/300-852
Mobil: 0036/30/20 75 581
Mail: meva.hu@meva.eu 
www.mevakomi.hu 
www.felitatoanyagok.hu 

Pénztár:
8-15 óráig.

Árukiadás:
H-CS: 8-15 óráig
P: 8-12 óráig.

GPS koordináták:
Szélesség: 47.587439
Hosszúság: 18.352012


 Információ E-mailen


Egyedi termékekről kérjen
ajánlatot E-mailen.


» Értékesítési feltételek

MEVA-HU KFT  HATÁLYOS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

1. cikk – bevezető rendelkezés, szabályozás és teljesítés tárgya

1.1. Bevezető rendelkezés. Jelen Általános Üzleti Feltételek egyrészről a MEVA-HU Kft, 2851 Környe, Budai út 1/B székhelyű, 11862374-2-11 adószámú társaság (továbbiakban, mint „MEVA-HU Kft” ), mint eladó, másrészről természetes vagy jogi személy, mint vevő (továbbiakban, mint „vevő” ); MEVA –HU Kft és  vevő együtt (a továbbiakban, mint „szerződő felek” ) között áruértékesítés (továbbiakban mint „Szerződés tárgya”) megvalósításával kapcsolatos jogviszonyok feltételeit szabályozzák.

1.2. A szerződés részei. Minden egyes szerződésnek, amit a jelen szabályozás keretében a MEVA-HU Kft és a vevő egymással megköt (továbbiakban, mint „Szerződés” ) elválaszthatatlan részét képezik a MEVA-HU Kft jelen Általános Kereskedelmi Feltételei (továbbiakban, mint „ÁÜF” ). Ha konkrét esetben a Szerződés másként nem rendelkezik, ki van zárva az alkalmazása a vevő bármilyen általános feltételeinek, vagy más általános kereskedelmi feltételeknek. A Szerződés részét képezik a mindkét fél által elfogadott, a szerződő felek írásbeli vagy elektronikus kommunikációjának formájában írásba foglalt jogcselekmények (szállítmányok tárgyának, szállítmányok helyének pontosítása, stb.) csakúgy, mint azok a mellékletek, amelyeknek a szerződő felek akarata szerint a Szerződéshez kell tartozniuk annak elválaszthatatlan részeként.

1.3 A szerződés tárgya. A Szerződés szerinti teljesítés tárgya termékek, elsősorban hulladékgyűjtő edények, konténerek, propán-bután készülékek, és egyéb katalógus áruk értékesítése a MEVA-HU Kft aktuális ajánlatából, (továbbiakban, mint „áru” is); az áru fogalma magában foglalja a szolgáltatásokat valamint a Szerződés alapján a MEVA-HU Kft által a megrendelők részére teljesített munkákat,és a jelen ÁÜF szerinti megállapodásokat kell megfelelően alkalmazni a szolgáltatásokra és munkákra is, amelyekről a MEVA-HU Kft és a vevő közötti Szerződésben kötelező érvénnyel állapodtak meg.

2. cikk – Szerződéskötés

2.1. MEVA-HU Kft kínálata. A MEVA-HU Kft valamennyi nem címzett ajánlatát tájékoztató jellegűnek és nem kötelezőnek kell tekinteni. A címzett ajánlatot a MEVA-HU Kft az elfogadására adott határidőn belül vissza is vonhatja, ami – amennyiben a konkrét esetben másként nem határozzák meg - az ajánlat vevő részére (illetve az áru megvételéről érdeklődők részére) történő kézbesítésének napjától számított 14 nap.

2.2. A vevő megrendelése. A MEVA-HU Kft ajánlatai alapján tett megrendeléseket szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak kell tekinteni, amit a MEVA-HU Kft (ha saját akarata alapján az ajánlat elfogadása mellett határoz) írásbeli visszaigazolással (az ajánlat elfogadásával) nyugtáz. A vevő megrendelésében feltüntetett adatok kötelezőek a vevőre nézve, aki utólag a MEVA-HU Kft kifejezett jóváhagyása nélkül nem jogosult a megrendelését visszavonni, sem bármilyen módon megváltoztatni.

2.3 Megrendelés formája. Vevő köteles a megrendelését írásos formában, levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházon keresztül megtenni. MEVA-HU Kft a megrendelést szintén levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházon keresztül, írásos formában igazolja vissza.

2.4 MEVA-HU Kft általi elfogadás. A Szerződés megkötése és tartalma, továbbá a megvásárolt áru mennyisége szempontjából a megrendelés MEVA-HU Kft általi visszaigazolása a meghatározó. A MEVA-HU Kft jogosult a megrendelést eltéréssel visszaigazolni.

2.5. A szerződés tárgya. A Szerződés tárgya áruértékesítés a MEVA-HU Kft által visszaigazolt megrendelés szerinti tartalomban, az adott áru tulajdonjogának átruházása, az áru leszállítása a vevőnek, és a vételár kifizetése a MEVA-HU Kft részére a Szerződéssel összhangban.

3. cikk – árak, fizetési határidő

3.1. MEVA-HU Kft árjegyzéke. Az eladott áru árának meghatározása minden esetben a MEVA-HU Kft-nek küldött megrendelés és a MEVA-HU Kft általi visszaigazolásának napján érvényes aktuális árjegyzéke alapján történik.

3.2. Az ár tartalma. A MEVA-HU Kft árai „MEVA-HU Kft telephelyén” érvényes árak (EXW Környe – INCOTERMS 2010). Amennyiben a konkrét megrendelésből másként nem következik, az árak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót, sem más adókat vagy illetékeket. Az árak csak a termékekre vonatkoznak a tartozékokra nem.  A postaköltség, szállítási költség továbbá bármilyen más hasonló költség külön lesz leszámlázva a szerződő felek közötti megállapodás szerinti összegben, illetve – ilyen megállapodás hiányában – a szokásos összegben. A nyomtatott katalógusban és az internetes felületen feltüntetett árak árváltoztatási jogát fenntartjuk.

3.3. Fizetési határidő. Ha a Szerződésben másként nem állapodnak meg, az áru árának fizetési határideje 30.000-Ft összeg alatt készpénz vagy utánvét, ezen összeg felett 8 nap a teljesítési naptól számítva, vagy a vevővel történt külön megállapodás szerint, és amely számlát a kiállítás után haladéktalanul megküld a vevőnek. Az árat átutalás esetén a MEVA-HU Kft áruszámláján feltüntetett bankszámlára kell kifizetni. A fizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a megállapodás szerinti összeget jóváírják a MEVA-HU Kft az áruszámlán feltüntetett bankszámláján.

3.4. Vevő általi beszámítás. A vevő bármilyen követelésének beszámítása a MEVA-HU Kft-nek az ár kiegyenlítésére, vagy bármilyen más, Szerződés szerinti pénzbeli teljesítésre vonatkozó igényével szemben, a MEVA-HU Kft előzetes írásos jóváhagyása nélkül ki van zárva.

4. cikk – szállítási határidő és a felek együttműködése, késedelme

4.1      Szállítási határidő. A szállítási határidő a Szerződésben egyedileg lesz megállapodással meghatározva. A megrendelt áruk egy részét raktárról, illetve megrendelés alapján 2-6 hét alatt teljesítjük.  A MEVA-HU Kft jogosult arányos mértékben, de legfeljebb 2 héttel meghosszabbítani a Szerződésben megállapodott határidőt a MEVA-HU Kft-nek fel nem róható okok miatt. A szerződő feleket ilyen esetben kötik a Szerződés rendelkezései, és a szállítási határidő meghosszabbítása nem jelenti a Szerződés megsértését.

4.2      A vevő együttműködése. Amennyiben a vevő az áru időben történő leszállításához nem tanúsít kellő együttműködést a MEVA-HU Kft részére, és a MEVA-HU Kft emiatt nem teljesíti időben a kötelezettségeit, a MEVA-HU Kft kötelezettségeinek teljesítésére megszabott határidő meghosszabbodik a vevő általi együttműködés elmulasztásának minden egyes napjával.

4.3      Vis major. A határidőket arányosan meg kell hosszabbítani a MEVA-HU Kft-n kívülálló akadályoztatás esetén is, mint pl. mozgósítás, járvány, háború, felkelés vagy hasonló események, mint a sztrájk és munkabeszüntetés, illetve más, a felelősséget kizáró körülmény esetén, amelyen olyan akadály értendő, amely a MEVA-HU Kft akaratán kívül állt elő, és akadályozza azt kötelessége teljesítésében.

4.4      MEVA-HU Kft késedelme. A MEVA-HU Kft késedelme esetén a vevő jogosulttá válik – amennyiben igazolást nyer, hogy emiatt kára keletkezett – kötbért követelni, minden esetben annak a szállítmányrésznek az árából számított 0,05%-os összegben, amelynek leszállításával a MEVA-HU Kft késedelemben van, a késedelem minden egyes befejezett hetére vonatkozóan, legfeljebb azonban mindig csak az ilyen szállítmányrész árának 10%-át kitevő összegig.

4.5        Kártérítés - MEVA-HU Kft. A vevőnek a MEVA-HU Kft késedelme következtében okozott kárára vonatkozó olyan kártérítési igénye, amely meghaladja az előző bekezdésben megállapított kötbér határértékét, az áru meghatározott határidő letelte utáni késedelmes rendelkezésre bocsátásának valamennyi esetében ki van zárva. A szerződő felek megállapodtak, hogy a MEVA-HU Kft által okozott kár teljes térítési összege egyéb esetekben legfeljebb annak az árunak az árával fog megegyezni, amelynek a rendelkezésre bocsátásával összefüggésben a kár keletkezett.

4.6        Vevő késedelme. Ha a vevő késedelembe esik az áru árának és az esetleges megállapodásos fuvardíjnak, illetve a vevő egyéb kötelezettségeinek megfizetésével, köteles a vevő késedelmi kamatot fizetni a MEVA-HU Kft részére a késedelem minden megkezdett napjára a tartozás összegének 0,05%-át kitevő mértékben, anélkül, hogy az érintené a MEVA-HU Kft kártérítési igényét.

4.7        Kártérítés - vevő. A vevő részéről elkövetett kötelességszegés, különösen az áru árának kiegyenlítésével, bármilyen fizetéssel vagy előlegfizetéssel való késedelme esetén a MEVA-HU Kft nem köteles teljesíteni a jelen megállapodás szerinti Szerződésből, vagy a  MEVA-HU Kft és a vevő között megkötött egyéb szerződésből eredő kötelezettségeit, és joga van a Szerződéstől visszalépni, vagy beszüntetni minden teljesítést és az áru kiadását, ugyanakkor ilyen esetekben a MEVA-HU Kft-t nem terheli felelősség a vevő vagy harmadik felek esetleges káraiért, továbbá a MEVA-HU Kft ilyen esetekben jogosult a vevővel szemben érvényesíteni kártérítési igényét, mégpedig a MEVA-HU Kft-nek a megállapodás szerinti áru rendelkezésre bocsátásával összefüggésben keletkezett összes költsége, valamint az összes ehhez kapcsolódó költség, csakúgy, mint az elmaradt haszon és egyéb károk összegéig. A vevő ilyen esetben köteles az árut visszaadni a MEVA-HU Kft-nek, és ebben a tekintetben teljes együttműködést tanúsítani.

5. cikk – az áru rendelkezésre bocsátása és annak feltételei

5.1  Szállítási feltételek. Az áru rendelkezésre bocsátása abban a pillanatban valósul meg, amikor az áru a MEVA-HU Kft raktárában készen áll a kiszállításra (EXW Környe – INCOTERMS 2010), illetve, ha a szerződő felek egymás között úgy állapodnak meg, az első fuvarozó általi áruátvételkor. Abban az esetben, ha az árut elküldik a rendeltetési helyre, az áru leszállításának helye és ideje az a pillanat, amikor az árut az első fuvarozónak vagy szállítmányozónak a MEVA-HU Kft telephelyén átadják, ugyanakkor ebben a pillanatban az áru kárkockázata is áthárul a vevőre.

5.2   Mennyiség, minőség, csomagolás. A MEVA-HU Kft köteles az árut a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben rendelkezésre bocsátani, és az elszállításhoz becsomagolni, vagy göngyöleggel ellátni..

5.3  Mennyiségi eltérés. A rendelkezésre bocsátott áru 10%-ot meg nem haladó mennyiségi eltérése nem minősül a Szerződésbe ütköző esetnek.

5.4  Idő előtti és részleges teljesítés. A MEVA-HU Kft a vevővel egyetértésben jogosult a Szerződés tárgyát idő előtt vagy részlegesen teljesíteni, a vevő pedig köteles a Szerződés tárgyának részteljesítését átvenni.

5.5  Az áru át nem vétele. Amennyiben a vevő nem veszi át az árut, a MEVA-HU Kft jogosult az árut a vevő költségén tárolni. Ha a vevő az árut az utólagosan megállapított arányos, a leszállítástól számított 2 hónapon belüli határidőben sem viszi el, a MEVA-HU Kft jogosult az árut más vevőnek értékesíteni, miközben a vevő köteles megtéríteni a MEVA-HU Kft ezzel kapcsolatos költségeit, és a MEVA-HU Kft jogosult a már részben kifizetett árba beszámítani az áruátvétel elmulasztásának következtében felmerülő költségeknek megfelelő összeget.

5.6  MEVA-HU Kft teljesítésének vevő általi meghiúsítása. Abban az esetben, ha vevő elutasítja, vagy egyéb módon meghiúsítja, hogy a MEVA-HU Kft teljesítse az áru leszállítását, köteles a MEVA-HU Kft részére az át nem vett áru árának 20%-át kitevő kötbért fizetni, mindemellett abban az esetben, ha a vevő kérése alapján  méretre készített áruról van szó, a vevő az át nem vett áru árának 100%-át köteles kötbérként kifizetni a MEVA-HU Kft részére. A vevő apróbb hibák alapján nem tagadhatja meg az áru átvételét.

6. cikk – tulajdonjog átszállása és továbbértékesítés

6.1 Az áru tulajdonjoga. Az áru tulajdonjoga a vételár vevő általi teljes kifizetésének időpontjában száll át a vevőre.

6.2 Továbbértékesítés korlátozása. Tekintettel a MEVA-HU Kft. disztribúciós és egyéb kötelezettségeire, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a vevő (sem saját maga, sem pedig harmadik személy közvetítésével) a jelen szerződés megkötésétől számított 10 éven belül nem idegenítheti el, nem értékesítheti, és eladásra nem ajánlhatja fel az árut annak az országnak a területén kívülre, ahová a MEVA-HU Kft az árut eladta, és ugyanilyen tartalomban kötelezi a vevő is saját megrendelőit. A vevő biztosítja továbbá, hogy az áru használatára illetve átruházására a MEVA-HU Kft kereskedelmi védjegye alatt kerüljön sor. A vevő kötelezettséget vállal, hogy a vevő jelen bekezdés szerinti bármelyik kötelességének megszegése esetén, minden egyes esetért 1.200.000,- HUF összegű kötbért fizet a MEVA-HU Kft-nek, ami azonban nem érinti a MEVA-HU Kft kártérítésre vonatkozó jogát.

7. cikk – az áru hibái

7.1  Az áru hibái. A MEVA-HU Kft felelős az áru hibáiért, amelyek a kárfelelősség vevőre történő átszállásának pillanatában az árut terhelik, ugyanakkor a MEVA-HU Kft felelősségébe tartozó, szabályszerűen jelentett hibák kijavítására a MEVA-HU Kft által megfelelőnek és célszerűnek tartott módon kerül sor.

7.2  Szembetűnő hibák. Az áru szembetűnő hibái esetén a vevő köteles a hibát az áru MEVA-HU Kft általi, vevő részére történő rendelkezésre bocsátását követő 2 napon belül jelenteni a MEVA-HU Kft-nek, ellenkező esetben a vevőnek a hiba kijavítására vonatkozó, előző szakasz szerinti joga megszűnik.

7.3  Kifogásolás formája, egyéb hibák. Az áru hibáit a vevő köteles a MEVA-HU Kft-nél írásban kifogásolni, éspedig késedelem nélkül azután, hogy észleli őket, vagy azt követően, hogy kellő gondosságot tanúsítva a vevő felfedezheti azokat, éspedig minden esetben legkésőbb az észlelésüktől számított 2 napon belül.

7.4  Hibák kijavításának határideje. Az esetleges hibák kijavításának határidejét a MEVA-HU Kft az üzemi lehetőségeinek keretében, a lehető legrövidebb határidőben határozza meg, de max.30 nap.

7.5  Árengedmény. Amennyiben a hibák kijavítása lehetetlennek vagy gazdaságtalannak bizonyul, de a termék funkcionalitásában használható, a MEVA-HU Kft jogosult a hiba mértékének és jellegének figyelembevételével, arányos árengedményt nyújtani a vevőnek megegyezés szerint.

7.6  Minimális eltérés. Az áru minimális értékcsökkenése vagy eltérő tulajdonsága nem tekinthető hibának.  A minimális eltérések elsősorban a forma, szín és a tömeg minimális eltéréseiben jelentkeznek, továbbá akkor, ha a hiba saját magától rövid időn belül eltűnik, vagy ha a vevő elhanyagolható költségráfordítással meg tudja szüntetni. Az elhanyagolhatóságot jelentik a szokásos kereskedelmi határokon belül fekvő eltérések is, ezért az ágazatban szokásos eltérések joga ezzel kifejezetten fenntartva marad.

7.7  Hibák miatti követelések kizárása. Nem keletkeznek hibákból eredő igényjogosultságok a megállapodás szerinti minőségtől való jelentéktelen eltérések, nem megfelelő tárolás, az áru használhatóságának csekély mértékű csökkenése, természetes elhasználódása esetén, vagy olyan károk esetében, amelyek az áru kárkockázatának átszállása után keletkeznek az árun, helytelen vagy hanyag kezelés, szakszerűtlen karbantartás, telepítés vagy felszerelés, illetve az árunak a kezelési és karbantartási utasítással, az üzemeltetési és műszaki kézikönyvvel vagy műszaki adatlapokkal, az érvényes műszaki szabványokkal, a MEVA-HU Kft utasításával ellentétes használata következtében, vagy a Szerződésben nem említett rendkívüli külső hatások alapján. Nem keletkeznek hibákból eredő követelések a vevő vagy harmadik fél általi szakszerűtlen beavatkozás vagy üzembe helyezés és azok következményei esetén sem. Kizárt továbbá a vevő hibákból eredő igényjogosultsága akkor is, ha a hibák az árunak a MEVA-HU Kft által meghatározott céltól eltérő használatából keletkeztek, és/vagy azért, mert a vevő az árut megváltoztatta.

7.8  Pótszállítások. A MEVA-HU Kft nem köteles olyan áruk vagy részeik pótlólagos leszállítását biztosítani, amelyek gyártását már beszüntette.

7.9  Adatok és jótállás. Az áru műszaki leírásának adatai vagy az árun ill. a csomagoláson feltüntetett bármilyen más adat nem tekinthető az árura vonatkozó garanciának. A MEVA-HU Kft által forgalmazott árukra a jótállás rendeltetésszerű használat mellett, az új jogszabályoknak megfelelően értéktől függően:10 000-100 000 Ft: 1 év, 100 000-250 000 Ft: 2 év, 250 000 Ft felett: 3 év

8. cikk – iparjogok, szerzői jogok

8.1      Szellemi tulajdonjog. A vevő köteles tartózkodni bármilyen beavatkozástól az árura vonatkozó iparjogokba és szerzői jogokba. A vevő adott kötelességének megszegése esetén az iparjogok és szerzői jogok, illetve más ezzel összefüggő jogok megsértéséért valamennyi felelősséget a vevő viseli.

8.2      Szerzői jog fenntartása. A MEVA-HU Kft korlátozás nélkül fenntartja magának az összes tervhez, tervrajzhoz, műszaki leíráshoz, útmutatóhoz, árlistához és az áru eladásával kapcsolatos egyéb alapdokumentumhoz (továbbiakban, mint „alapdokumentumok” is) fűződő szerzői jogokat. Ezeket az alapdokumentumokat csak a MEVA-HU Kft előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet harmadik személy rendelkezésére bocsátani.

9. cikk – megállapodások fogyasztóval kötött Szerződésekhez

9.1 Jelen cikk alkalmazása fogyasztókra. Abban az esetben, ha a vevői oldal szerződő fele a fogyasztó, az ÁÜF további rendelkezésein kívül a jelen cikk rendelkezéseit is érvényesíteni kell. Amennyiben a jelen cikkben foglalt rendelkezés ellentmondásban áll az ÁÜF más rendelkezéseivel, a jelen cikk rendelkezéseinek van elsőbbsége.

9.2. Fogyasztók jogai és kötelességei. Ha a szerződés telekommunikációs eszközön keresztül lett megkötve, a vevő – fogyasztó jogosult a Szerződéstől indoklás nélkül elállni az árunak vevő – fogyasztó általi átvételétől számított 14 napos határidőn belül. A visszalépés feltétele, hogy az árut a Szerződéstől való visszalépéstől számított 14 napon belül vissza kell szolgáltatni a MEVA-HU Kft-nek arra a címre, amely a küldeményen a MEVA-HU Kft címeként van feltüntetve, azzal a közléssel együtt, hogy él a Szerződéstől való elállás jogával. A MEVA-HU Kft ugyanezen határidőben téríti vissza a vevőnek – fogyasztónak azokat a pénzeszközöket, amelyeket tőle a Szerződés alapján kapott, de csak azután, hogy igazolták az áru visszaküldését a MEVA-HU Kft részére. Az árunak a MEVA-HU Kft részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket (mindenekelőtt a postaköltségeket és fuvarköltségeket) a vevő – fogyasztó viseli. A vevő – fogyasztó felel a MEVA-HU Kft felé az áru értékcsökkenéséért, ami azáltal keletkezett, hogy az árut nem úgy kezelték, ahogyan azt, tekintettel a jellegére és a tulajdonságaira, kezelni kellett volna. A vevő – fogyasztó jogosult érvényesíteni a MEVA-HU Kft szemben az olyan hibából származó jogát, amely az áruban az átvételét követő 12 hónapon belül fordul elő és a rendeltetés szerű használat következménye.

10. cikk – bíróságok illetősége, meghatározó jog, személyes adatok

10.1. Bírósági illetékesség. MEVA-HU Kft és a vevő megállapodtak, hogy a Szerződésből keletkező valamennyi vitában és velük kapcsolatban a magyarországi rendes bíróságai fognak határozni.

10.2. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez. A MEVA-HU Kft a vevőre vonatkozó adatokat a 2008.évi XLVIII. törvénynek megfelelően kezeli. A vevő ezennel hozzájárulását adja a MEVA-HU Kft-nek a kereskedelmi viszonnyal kapcsolatos valamennyi információ, feldolgozásához, beleértve a személyes adatokat is, a Szerződés teljesítésének és a MEVA-HU Kft marketing akcióinak megvalósítása céljából, mégpedig mindaddig, amíg a vevő a feldolgozás jóváhagyását írásos nyilatkozatban vissza nem vonja. A vevő személyes adatait a MEVA-HU Kft nem adja tovább más személyeknek, kivéve a külső szállítót, biztosítóintézetet vagy a követelések kezelőjét az áru kézbesítése, biztosítása és a követelések kezelése céljából. A Szerződést annak megkötése után a MEVA-HU Kft elektronikus formában archiválja, és ahhoz csak a MEVA-HU Kft-nek lesz hozzáférése; ez nem érinti a MEVA-HU Kft hatóságokkal szembeni törvényi kötelességeit.

10.3. Elkülöníthetőségi kikötés. Ha az ÁÜF valamelyik rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hatályát vesztő rendelkezés helyett olyan hatályos rendelkezés lép érvénybe, amely legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljaihoz. Ugyanez vonatkozik a szerződés esetleges hiányosságaira is.

 

 

OWNlOTR